CHATA OTVORENÁ - prijímame objednávky na rok 2019. Pre rezerváciu a kontrolu dostupnosti nás kontaktujte.

Ochodné podmienky

+reklamačný poriadok, možnosti odstúpenia od zmluvy, riešenie sporov on-line RSO, vyhlásenie- súhlas so službami,

 

Kupujúci prijíma platnosť a je oboznámený s obchodnými, záručnými a reklamačnými podmienkami, prevádzkovým a ubytovacím poriadkom, možnosťami odstúpenia od zmluvy, riešením alternatívnych sporov online RSO, vyhlásením a súhlasom so službami , formulárom na odstúpenie od zmluvy dňom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho v znení platnom a zverejnenom na webovej stránke www.chatavyhnana.sk  a na chate vo Vyhnanej-Terchová.

 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU :

Názov spoločnosti: ADAM- Miloš Janečko

Ulica a číslo: Hviezdoslavova 13

Mesto a PSČ: 053 61, Spišské Vlachy,.... zapísaná v živnostenskom registri č.:810-8458

IČO: 34575057     DIČ: 1020027162         IČ DPH: SK1020027162     sme platcami DPH

email: chatavyhnana@stonline.sk , č. tel. +421903566136

Orgán dozoru: SOI   Košice 1   Vrátna 3   043 79  Odbor výkonu dozoru: tel.č. 055/622 0781                                     
http://www.soi.sk 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1) KÚPNA ZMLUVA

Objednávka- rezervácia kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia - prijatia- potvrdenia rezervácie záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti danej služby resp. až do úplného zaplatenia tovaru.

Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu alebo storno poplatky v prípade zrušenia pobytu- služby.

Všetky ceny za tovar a služby, poplatky sú uvádzané vrátane DPH.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje znalosť, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že kupujúci má právo na výrobky a služby v dobrej- bežnej kvality a príslušnej kategórie ubytovania, že kupujúci má právo na informácie ako sú reklamačný poriadok, záručné podmienky, ubytovací a prevádzkový poriadok, právami kupujúceho, odstúpenie od zmluvy, náhradu škody, vyhlásenie-súhlas so službami, na možnosť podávanie podnetov, možnosť odstúpenia od zmluvy ako aj riešením sporov on-line RSO v platnom znení ku dňu vzniku objednávky a kupujúci je dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený, súhlasí s nimi a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE, STORNO POPLATKY

Rezervácie ubytovania je možné vykonať prostredníctvom: www.booking.sk, www.megaubytovanie.sk, a priamo cez našu firmu-ubytovateľom chaty vo Vyhnanej emailom: chatavyhnana@stonline.sk

Garancia rezervácie: Rezervácia je platná až po potvrdení ubytovateľom !

Po odoslaní (aj cez iných sprostredkovateľov ubytovania) objednávky- rezervácie s termínom ubytovania počtom osôb a typom izby 2-3 alebo 5 lôžkovou izbou bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude  doručené potvrdenie od nás o prijatí objednávky-rezervácie s všetkými potrebnými údajmi k vykonaniu služby. V prípade, že kupujúci neuvedie pri rezervácií typy izieb, budú mu pridelené náhodným spôsobom podľa počtu objednaných osôb.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: izby sú obsadené, chata je v rekonštrukcií. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky-rezervácie prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku však je možno ešte zrušiť bezplatne a to 14 dní pred termínom ubytovania obojstranne e-mailovou formou. V prípade, že objednávka bude zrušená menej ako 14 dní pred nástupom ubytovania bude kupujúcemu požadovaná náhrada nákladov alebo storno poplatok.

STORNO OBJEDNÁVKY, tovaru, služieb, sankcie

V prípade zrušenia pobytu chata účtuje nasledovné storno poplatky:

• 14 a viac dní pred nástupom na pobyt: bez poplatku

• 13-6 dní pred nástupom na pobyt: 30% z celkovej kalkulovanej sumy za ubytovanie

• 5-2 dni pred nástupom na pobyt: 50% z celkovej kalkulovanej sumy za ubytovanie

• 1 deň pred nástupom na pobyt a v deň nástupu: 100% z celkovej kalkulovanej sumy za

ubytovanie

+ zmluvná pokuta 5€ za každý deň nezaplatenia storna poplatku.

 

Pri zrušení pobytu so storno poplatkom bude hosťovi zaslaná na e-mailovú adresu alebo na adresu trvalého bydliska zaslaná faktúra na uhradenie pobytu.

 

V prípade zrušenia pobytu vinou hotela(viď ubytovací poriadok) je hotel povinný oznámiť zákazníkovi to ihneď a zákazníkovi bude vrátená celá uhradená suma. Zákazník nemá právo na vrátenie sumy za služby, ktoré nečerpal vlastnou vinou.

 

 

3) CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY:

Cena dohodou alebo cenníkom zverejneným na web stránke chaty vyhnanej alebo cenníkom na recepcií: závisí od termínu, počtu osôb, požiadaviek a pod. Budete o nej vopred informovaný počas, alebo bezodkladne po objednávke rezervácie chaty.

Platobné podmienky

Chata nepožaduje platbu vopred za ubytovanie. Celú sumu je možné uhradiť pri nástupe ubytovania v hotovosti. V prípade dohody resp. podmienky- výzvy ubytovateľa je nutné uhradiť zálohu alebo celú sumu za ubytovanie.  Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb sa považuje zaplatenie zálohy, alebo plnej ceny v pobyte v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia rezervácie a zaslania faktúry. Doplatok sa hradí pri nástupe na pobyt.

Ak záloha , alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu ruší.

Platobné podmienky- firmy, cestovné kancelárie

Platby len v hotovosti alebo vopred.

V prípade dohody chata nepožaduje platbu vopred za ubytovanie. Platba sa vykoná prevodom na bankový účet chaty do 14 dní od začatia pobytu.

Sankcie

V prípade neuhradenia požadovanej sumy za ubytovanie je zmluvná pokuta 50% z neuhradenej sumy + náklady na vymáhanie aj cez tretie strany-osoby.

 

4) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že objednávka, izba a pod. pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou izby a pod. , alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.  

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Reklamácia bude riešená podľa reklamačného poriadku SR. 

5) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku  má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od objednania služby alebo najneskôr 14 dní pred nástupom na ubytovanie. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením, najlepšie písomne alebo emailom a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí alebo cez formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v obchodných podmienkach, webe v časti informácie alebo sme Vám ho zaslali. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. 

Dôsledok odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najme kúpnu cenu. Toto právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní pri objednávke na diaľku neplatí pre odberateľov (fyzické/právnické osoby, podnikatelia) ktorý nespĺňajú definíciu spotrebiteľa. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

-na poskytovanie Služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil , že bol riadne poučený o tom , že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
-na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
-na objednávku výlučne na žiadosť kupujúceho resp. na dodávku služby-tovaru upraveného podľa priania kupujúceho- na zákazku- na mieru alebo pre jeho osobu, 
-vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, montáže o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho  

6) SPÔSOBY ÚHRADY,

Platba prevodom vopred alebo platba zálohou - preddavok, platba v hotovosti  - pri výbere týchto možnosti Vám odošleme faktúru daňový doklad so všetkými údajmi k platbe. Objednávku, služby za ubytovanie a pod. budeme evidovať po pripísaní platby na bankový účet. Pri platbe zálohy je nutné vopred uhradiť minimálne 30% z celkovej sumy alebo dohodou. Zvyšok platby/doplatok alebo celej sumy je možné uhradiť na chate v hotovosti.                                                              

Odoslaný zálohový list, faktúru k objednávke je nutné do piatich pracovných dní uhradiť. Pokiaľ nebude táto suma pripísaná na účet predávajúceho bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.

7, Vyhlásenie :     súhlas s ubytovaním a vykonaním služieb s tým spojených na chate vo Vyhnanej

Poučenie:

V zmysle platnej legislatívy má odberateľ právo odstúpiť od zmluvy vykonanej na diaľku ako elektronický obchod- cez eshop do 14 dní od prevzatia tovaru.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE :

-na poskytovanie Služieb ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil , že bol riadne poučený o tom , že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby- montáže a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

Týmto ja spotrebiteľ potvrdením objednávky, súhlasom s obchodnými podmienkami dávam výslovný súhlas na vykonanie potrebných služieb s ubytovaním a vyhlasujem že som bol riadne poučený o možnosti stratiť právo odstúpenia od zmluvy - možnosti vrátenia služby .

 

8, Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.     Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákonom č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tiež je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste, dostupnom zákazníkovi. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu,

2.     „Predávajúci“ je firma Miloš Janečko-ADAM Spišské Vlachy Hviezdoslavová 13 05361, zapísaná v živnostenskom registri :810-8458 vedenom na Okresnom úrade Sp.N.Ves.

3.     „Kupujúci“ je:

1.     spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

2.     odberateľ(fyzická a/alebo právnická osoba – podnikatelia): berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

    

4.

Právo na uplatnenie reklamácie a jej spôsob vykonania

Ak sa vyskytne pri užívaní, výkone objednaných služieb problém, vada má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ihneď u prevádzkara chaty alebo najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu a to písomnou formou resp. vypísaním reklamačného protokolu.

 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby sa vec dala do poriadku, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

5.

Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamáciu kupujúci uplatňuje osobne na chate vo Vyhnanej, prípadne poštou na adrese: ADAM - Reklamačné oddelenie, Spišské Vlachy, Hviezdoslavová 13 05361  č.t.053 4495 509 emailom na adrese reklamacieadam@gmail.com s podrobným popisom vady, problému a fotodokumentáciou.

6.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru-služieb predávajúci zodpovedá za to, že tovar-služby sú v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere, kvality  a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

·       spotrebiteľ vadu, nedostatok služby a pod. spôsobil sám,

Ak spotrebiteľ reklamuje vady , je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

7.

Práva a povinnosti spotrebiteľa

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, a to najmä: - doplňovať požadované údaje, - podávať informácie a vysvetlenia, - predkladať doklady preukazujúce skutočný stav.

Pri vadách služby, ktoré spotrebiteľ uplatní ihneď  má právo pri odstrániteľných
vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená pokiaľ bola opodstatnená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť.

 

8, Alternatívne riešenie sporov

Vážená zákazník

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Kedy môžem uplatniť alternatívne riešenie sporov:

1.     V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

                                                     http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm       resp.

                            http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov je tiež Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2019. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2019 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.