CHATA OTVORENÁ - prijímame objednávky na rok 2019. Pre rezerváciu a kontrolu dostupnosti nás kontaktujte.

                                                                                      UBYTOVACÍ PORIADOK

 V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený a má v danom termíne prenajatú izbu. Prenájmom izby súčasne ubytovaný hosť akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať ubytovací poriadok a rozumie mu vo všetkých bodoch. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku má právo vedenie ubytovacieho zariadenia okamžite zrušiť objednávku, prenájom ubytovania a vyúčtovať sankcie za porušenie alebo odcudzenie, poškodenie majetku chaty a podobne.

1. Za účelom ubytovania-prenájmu predloží pracovníkovi chaty pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti. Návštevy hostí na izbu musia byť pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom ako aj pracovníkom recepcie.

2. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

3. Ubytovacie zariadenie poskytne ubytovanému hosťovi služby v rozsahu a kvalite , určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácií a zatrieďovaní ubytovacích zariadení, podľa ktorej je toto zariadenie zatriedené. Na základe daného zatriedenia je penzión aj vybavený a s adekvátnymi službami: Posteľná bielizeň, uteráky, osušky sa vymieňa raz za pobyt ,resp. min. raz za 7 dní . Izby sa upratujú po odchode hostí z pobytu.

4. Hosťa je možné ubytovať od 14.00 hod. dňa nástupu. Izba je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je penzión povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade ak hosť nenastúpi do uvedeného času, penzión môže s izbou voľne disponovať.

 5. Upozornenie: v ubytovacom zariadení vo verejných priestoroch exteriéru a interiéru je inštalovaný nahrávací statický a prenosný kamerový systém . Kamerový systém sa používa aj pri prebratí izby ukončeného pobytu prenajímateľa, alebo pri porušení ubytovacieho poriadku ako dôkazový materiál poškodených resp. znečistených vecí v izbe , verejných priestorov ,rušenia nočného kľudu a podobne.

6. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia. V opačnom prípade musí znášať prípadné dôsledky pri od ubytovávaní sa alebo počas pobytu.

 7. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená konateľom spoločnosti.

 8. Hosť platí účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom pred začiatkom ubytovania, resp. dohodou. Ostatné služby platí klient povinne v hotovosti podľa cenníka danej služby. Klient je povinný pred odchodom odovzdať izbu personálu chaty ako i počkať , kým sa izba skontroluje. V prípade problému , prevádzkovateľ ihneď vyzve ubytovaného k uhradeniu sankcie podľa sadzobníka chaty.

9. Prevádzkovateľ chaty môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. Prevádzkovateľ chaty nezodpovedá a nie je možné od neho vymáhať finančné kompenzácie za prerušenie-výpadok dodávky elektrickej energie, vody alebo náhlej tech. poruchy a pod. a tým spôsobene škody ubytovanému ako je napr. nedostatočná teplota kúrenia na izbe, obmedzenie svetla , vody, stravy a služby spojené so vzniknutou technickou vadou.

10. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

11. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne ( trezoru ) ubytovacieho zariadenia.

12. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud a dodržiavať prevádzkový poriadok.

 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 18 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia a vonkajších priestorov . Za deti zodpovedajú rodičia a znášajú za nich všetky škody, problémy a pod.

14. Klient je povinný vždy pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností a pri odchode zavrieť dvere, okná.

15. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný opustiť areál ubytovacieho zariadenia do 10.00 hod. Ak tak hosť nevykoná, má penzión právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.

 16. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

17. Za škody spôsobené na majetku chaty resp. za stratu kľúčov zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

18. V priestoroch celého penziónu je zakázané najmä: poškodzovať alebo ničiť majetok penziónu, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením penziónu a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku penziónu a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú, správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu , je zakázane behať, kričať vo verejných priestoroch, fajčiť (možnosť fajčenia iba na mieste vyhradenom pred vchodom do budovy) ,držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky , vstupovať do penziónu so živými zvieratami, vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov penziónu, používať športové náradie a predmety väčších rozmerov (lyže, sánky, bicykle, boxy atď). Tieto predmety mu budú počas pobytu v prípade záujmu uschované v skladových priestoroch ubytovacieho zariadenia, organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky , narábať s otvoreným ohňom, používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez prechádzajúceho písomného povolenia konateľa spoločnosti, prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami penziónu, vnášať do penziónu strelné zbrane a iné nebezpečné predmety. Takéto porušenia sa považuje za závažne porušenia ubytovacieho poriadku a okamžité ukončenie zmluvy viď bod 20,

 19. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.

20. V prípade, že ubytovaný hosť závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia, ubytovacieho poriadku má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie.

21. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku napr. výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti ubytovaného, má právo prevádzkar ubytovacieho zariadenia sám alebo za asistencie SBS, Polície, inou osobou ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou. V prípade takého to neslušného správania klienta a v nutnosti obrany prevádzkovateľa, ochrany zdravia, majetku chaty je prevádzkovateľ  oprávnený so súhlasom klienta-ubytovaného hosťa použiť obranný štipľavý sprej, paralýzer s elektro šokom do príchodu polície. Ubytovanému hosťovi po okamžitom ukončení ubytovania zaniká a nemá právo na akékoľvek náhrady za ukončenie ubytovania, nemá nárok na odškodné na osobnom majetku alebo vzniknutom úraze(aj napr. aj nami spôsobeným ako je použitie elektr. šoku, obranným hmatmi atď) aj trvalého úrazu a pod.

22.Sankcie a  Sadzobník poplatkov za spôsobené škody: 1. strata kľúčov 50 EUR 2. porušenie zákazu fajčenia 150 EUR + okamžité ukončenie pobytu 3. znečistenie stien, podláh jedlom, tekutinou, , krvou atď.....sumu vyčísli prevádzkovateľ chaty podľa rozsahu škôd od 5€/m2, poškodenie materiálu roztrhaním, vydratím, prerezaním alebo poškodením iným spôsobom na matraci, vankúš, paplón, povliečky, plachta, uterák, záves od 10-100€, poškodenie, zlomenie roštu , rámu postele, stoličky, stola, skrine, kuchynskej linky od 10-80€, znečistenie matracu, koberca od 30-200€, poškodenie vodovodnej batérie , umývadla, sprchy , dverí, wc, skla, TV,okná,práčka  od 20-500€, poškodenie podlahy od 50€, odstránenie žuvačiek-30-150€,  neuhradenie poplatkov- zmluvná pokuta za každý deň neuhradenia 5€., zmluvná pokuta za vymáhanie neuhradených poplatkov cez tretie osoby v sume od 500€, poškodenie, strata izbového inventára a inventára spoločenských miestnosti v interiéri exteriéri podľa ceny majetku, rušenie nočného kľudu 100€, použitie prinesených elektrospotrebičov 50€, odcudzenie majetku firmy v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie oznámenia na Polícii k začatiu trestného stíhania za krádež.

Každé porušenie ubytovacieho poriadku sa bude oznamovať na tel. číslo, email, resp na adrese bydliska , ktoré ste uviedli pri prenájme izby a následne vymáhane  resp. nejakým spôsobom riešené.

Tento sadzobník poplatkov sa uhrádza ihneď prevádzkarovi v hotovosti alebo vystavením faktúry so splatnosťou 3 dni. Faktúra bude odoslaná na adresu objednávateľa izby. Neprebratie zásielky s faktúrou sa považuje ako keby bola prevzatá a následne bude riešená vymáhaním cez tretie osoby alebo súdnou cestou so všetkými možnými zmluvnými pokutami a vzniknutými nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícií klientom na viditeľnom mieste pri recepcií chaty a web stránkach       www.chatavyhnana.sk

 

V Terchová, dňa 1. 1. 2019                                                 

podpis vedúceho ubytovacieho zariadenia